Thursday, May 15, 2014

நதி

IndiBlogger - The Indian Blogger Community ஓடும்வரை ஓடிய நதி
அடங்குவது கடலுக்குள்
சுயம் தொலைக்கும் 
உத்தம ஜாதி பெண்
உப்புக்கரித்தாள்
செம்புல பெய் நீர் போல

Tuesday, May 6, 2014

மாதவம்

IndiBlogger - The Indian Blogger Community நீ சொல்வது தவறென்று
நக்கீரனாய் உரைத்தாள்
மறுத்த மாதொருத்தி
மாதராய் பிறந்திடவே 
மாதவம் செய்திருக்கும்
கவிமணியின் ரசிகை என்
கருத்தை இப்பெண் பிறவி 
சாபமில்லை வரமே என்று
வக்கணையாய் நான் வடித்த
இணையக் கட்டுரைக்கு
கடுப்பாய் பதிலிட்டாள்
வாதங்கள் பல வைத்தாள்
எதுவும் எனக்கு ஏற்பில்லை
நகைப்பே வந்தது படித்து
ஆணுக்குக் கொடுத்தது 
பலகோடி விந்தணுக்கள்
பெண்ணுக்கு வழங்கப்பட்டதோ
ஒரேயொரு சினை முட்டை
மாதத்திற்கு ஒரு முறை
புரியவில்லையா இதிலேயே
பாரபட்சமான நிலையை
படைக்கும் வித்தைக்கு 
போதும் ஒரு முட்டை
பலசாலி பெண்ணுக்கு
பாவம் ஆணுக்குத்தான் 
பலகோடி வேணுமடி
பதில் சொன்னேன் நானும்
பைத்தியக்காரி ஒருத்திக்கு

Robin Cook's novel, 'Cell'.

IndiBlogger - The Indian Blogger Community Just now I finished reading Robin Cook, the master of medical thriller’s novel, “Cell”. A happy, satisfying fare as usual. The last 2 pages containing the epilogue was especially satisfying with its poetic justice and settled my nagging uneasiness about the plot’s course! A veritable feast for all lovers of Cook’s novels.
In this novel Cook has woven his plot around the theme of a medicare device, a smart invention, experimented on consenting patients and an ominous ‘glitch’ which worries Dr.George endlessly. It is a gripping story about the ruthless nature of business magnates, intelligent brains and federal government working in hand-in-glove fashion to promote unethical, greedy and high-handed practices.
iDoc the wonder machine-an application- connected to the patient’s cell phone is a marvel indeed. It is heuristic which means the device learns in the process of its service to the person serving as a personal, handy doctor prescribing and monitoring round the clock. It is so hassle-free, convenient for the patient saving time, visits to clinics which are costly and time-consuming. 
The story deals with how this unbelievably good device can be manipulated by parties with vested interest by becoming a death panel to terminally ill patients. The argument is to ration medical care in the last months of life. There is infinite demand for health care which only people with power and money can afford.
The germ for this wonderful invention was born in George’s brain. But he is shocked to see the potential for danger it had when put into use. I fully empathise with him and am happily impressed with his honest, idealistic, ethical approach to his profession. I am especially happy to learn that he does not allow himself to be outsmarted by powerful enemies risking his very life. A very admirable character is this doctor portrayed by Cook.
The plot dallies around the concept of euthanasia, my favourite concept, and how it is grossly abused by the manipulators of this medical device called iDoc. George neatly sums it up thus:”What would I have paid to have six more months with my fiancee. But may be, she would have wanted to avoid the pain and suffering. Still, I would much rather that the decision had been hers and not an algorithm’s..”
Cook has an expertise in exposing scams in the medical profession and its associated industries. He excels in this novel also. It is a unique pleasure to see his heroes with sincere spirits, policies and ethics undauntedly standing against all cunning, scheming giants, staunchly upholding his humane, ethical, sincere values.
P.S.As usual reading about western countries' lifestyles unfailing gave me the cultural shock and I get nauseated by their concepts about sex and marriage!

Sunday, May 4, 2014

விதியே

IndiBlogger - The Indian Blogger Community கண்ணே நீ மூட நேரும் வழி எதுவோ
பறந்த விமானம் மாயமாய் மறையுமோ
தடதடக்கும் ரயில் பெட்டி தடம் புரளுமோ
ஆபத்தில்லா ஓர் வழி சாலையில் விபத்தோ
அக்கறையில்லா மருத்துவ சேவையிலா
வெறியில் அடித்து நொறுக்கும் கொலையிலா
கலாச்சார மாற்றம் தரும் பகீர் அதிர்ச்சியிலா
விதியே இத்தனை கொடூரம் ஏன் கற்றாய்

இயக்கம்

IndiBlogger - The Indian Blogger Community போய்விட்டான் கதிரவன் ஓய்வெடுக்க
உயிர்த்தது இரவின் இனிய இயக்கம் 
வெள்ளைப் பூக்கள் மலர்ந்து மணக்க
இள மனங்கள் கொஞ்சம் கிறுகிறுக்க
முழு விழிப்பில் ஒரு தனி உலகம்
மீண்டும் கதிரவன் உதிக்கும் வரை
IndiBlogger - The Indian Blogger Community