Friday, August 16, 2013

பெண்ணினம்

IndiBlogger - The Indian Blogger Community ஒரு வகைதான் ஆணினம்
அவ்வினம் அறியாத இலக்கணம்
பெருங்கடலான பெண்ணினம்
வர்ணிக்கத்தான் மானினம்
கற்பனைக்கெட்டா வல்லினம்
அடக்க முடியாததோர் இனம்
ஆதிக்க வெறி கொண்ட மேலினம்
வெல்ல முடியாத அற்புத தனம்

No comments:

Post a Comment

IndiBlogger - The Indian Blogger Community