Saturday, March 30, 2013

கடன்

IndiBlogger - The Indian Blogger Community கடனாய் நினைக்க முடியாதது கருவறை வாடகை
கடனாய் தீர்க்க முடியாதது திருமண ஒப்பந்தம்
கடனே என பணி புரிந்தால் கிடைக்காது திருப்தி
கடனில் வாங்காத வசதி ஏதும் இன்று இருக்கிறதா

No comments:

Post a Comment

IndiBlogger - The Indian Blogger Community