Wednesday, December 22, 2010

கோட்பாடுகள்

IndiBlogger - The Indian Blogger Community
சிதைந்திடுவர் சுனாமியில் சிக்கிய கடற்கரையாய்
செம்மையாய் தன் வாழ்வை செதுக்க மறந்தவர்
சீராய் கோட்பாடுகள் தினமும் கடைபிடிக்காதவர்
சிற்றின்ப கடலில் திளைத்து தரம் தாழ்ந்தவர்

No comments:

Post a Comment

IndiBlogger - The Indian Blogger Community